CSR

ได้รับรางวัล CSR-DIW Award

จากการดำเนินโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว) ปีงบประมาณ 2555 ในกลุ่ม 1 นั้น บัดนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาผลงานของท่านและให้ความเห็นชอบให้ บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Award