นโยบาย และ ปรัชญา

"สินค้ามาตรฐาน พัฒนาต่อเนื่อง สนองความต้องการลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

 1. เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ASTM, JIS, DIN, AS, ISO, SWG, EN)
 2. เพื่อส่งมอบสินค้าตรงตามที่ตกลงกับลูกค้าทั้งคุณภาพ จำนวน และเวลา
 3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามผังประสานงานและคู่มือการทำงานอย่างเคร่งครัด
 4. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายในการทำงานและมีแนวทางในการทำงานที่เป็นแผนการที่ชัดเจน ที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
 5. หากผลการทำงานในแต่ละช่วงไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่ความต้องการลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในบริษัทและลูกค้าภายนอกบริษัทโดยใช้มาตรฐานการทำงานเป็นเครื่องมือประกอบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 7. ตรวจสอบทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 8. มีการประยุกต์ใช้นโยบายคุณภาพ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงสายการดำเนินการ
 9. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งทางการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร
 10. มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 11. มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงาน ผู้มาเยือน ตลอดจนชุมชนรอบข้าง

อนุมัติ โดย
สมศักดิ์ สิริเลอสรวง
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

จัดจำหน่ายทั่วโลก