นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (“TOYO”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าและลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้น พนักงานของ TOYO และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TOYO และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริหาร TOYO จึงอนุมัติให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ TOYO มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม

1.
ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับพนักงานของ TOYO และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ TOYO
2.
คำนิยาม
2.1
การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อเผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย
2.2
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ IP Address รูปภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.4
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.1
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO (Toyo Millennium Data Protection Officer: Toyo DPO) โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามกำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
3.2
TOYO จะจัดทำนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
3.3
TOYO จะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Management Process) เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO อย่างต่อเนื่อง
3.4
TOYO จะดำเนินการฝึกอบรมพนักงานของ TOYO อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานของ TOYO ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของ TOYO ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้เข้าใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

TOYO เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายการดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบนสำเนาหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติและเชื้อชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
 2. ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 3. ข้อมูลการประกอบวิชาชีพ เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงานหรือสถานที่ติดต่อ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ประกอบ
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ข้อมูลผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่แจ้งแก่ TOYO เช่น คู่สมรส ผู้ถือหุ้น รายชื่อหุ้นส่วน หรือผู้ค้ำประกัน
 6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น ข้อมูล Log ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของบุคคลบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราเซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุกกี้ หรือตัวระบุแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การส่งเสริมการแข่งขัน และการคุ้มครองบุคคล
4
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing)
4.1
TOYO จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TOYO อีกทั้ง TOYO จะดำเนินการรักษาความลับความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2
TOYO จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
4.3
TOYO จะจัดทำและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing) สำหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.4
TOYO จะจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนเพี่อให้มั่นใจว่า การแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
4.5
TOYO จะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีกลไกการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
4.6
ในกรณีที่ TOYO ส่ง โอน หรือให้บุคคลอื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคล TOYO จะจัดทำข้อตกลงกับผู้ที่รับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
4.7
ในกรณีที่ TOYO ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ TOYO จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
4.8
TOYO จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TOYO
4.9
TOYO จะประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

TOYO เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดปรากฎตามนโยบายแต่ละเรื่อง เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าวแล้ว TOYO จะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที ยกเว้นกรณีที่มีการใช้สิทธิ หรือมีข้อพิพาทหรือคดีความ TOYO ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าได้ดำเนินการถึงขั้นยุติ หรือข้อพิพาทหรือคดีความจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

5.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)
TOYO จะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะดำเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

TOYO อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่น เพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

6.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Security)
6.1
TOYO จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ รวมทั้งดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6.2
TOYO จะจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3
TOYO จะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่ TOYO เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ TOYO เก็บรวบรวม โดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่ TOYO มีสิทธิปฏิเสธคำขอตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1
TOYO จะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ
7.2
TOYO จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8.
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. กำกับให้เกิดโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของ TOYO เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
 2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้ TOYO ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2
คณะกรรมการบริหารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 1. จัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
 2. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการและมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 3. กำหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ (Guidelines) เพื่อให้การดำเนินงานของ TOYO สอดคล้องกับกฎมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
 4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO เรียกว่า “Toyo Millennium Data Protection Officer: Toyo DPO”
 5. ติดตามควบคุมให้หน่วยงานที่ดูแลปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO และส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานของ TOYO
 6. ตัดสินใจทำการปรับปรุงระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8.3
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO (Toyo DPO) มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. รายงานสถานะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ
 2. ให้คำแนะนำพนักงานของ TOYO เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
 3. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานใน TOYO ให้เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO
8.4
พนักงานของ TOYO มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ TOYO ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9.
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

TOYO ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของ TOYO ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ โดย TOYO จะดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

10.
การปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

TOYO อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.toyomillennium.com

11.
การติดต่อสอบถามและการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือใช้สิทธิร้องเรียนตามกฎหมาย หรือขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด
สถานที่ติดต่อ : ที่อยู่ เลขที่ 89 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทร. 044-362-002-5 และ 086-325-4492
www.toyomillennium.com
ช่องทางการติดต่อ :   Email. [email protected]
12.
โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ TOYO ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565