สัมมนาระยอง 2017

ลงวันที่ 20/09/2562 13:00

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร ณ อมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง โดยสัมมนาครั้งนี้มี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Walk -Rally เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างเจตคติ (Attitudes) ที่มีต่อองค์กรและผู้ร่วมงานอันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทำงาน และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ Party Night กับการแสดงของพนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนานและความผ่อนคลาย

ข้อมูลจาก
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด